Шкала RUCAM для оцінки ймовірності медикаментозного ураження печінки DILI/HILI

Шкала RUCAM (Roussel Uclaf Causality Assessment Method) допомагає провести оцінку ймовірності лікарського ураження печінки (Drug induced liver injury (DILI)), а також оцінки ймовірності пошкодження печінки при використанні рослинних препаратів (herb induced liver injury (HILI)). Попередня назва CIOMS (Council for International Organizations of Medical Sciences).

Медикаментозні ураження печінки є діагнозом виключення, навіть у випадках можливого зв’язку ураження печінки з прийомом лікарського препарату лікарю необхідно виконати докладний аналіз за певними параметрами, наведеними в шкалі оцінки.

Для проведення оцінки ймовірності лікарського ураження печива (DILI) за шкалою RUCAM необхідно обрати варіант ураження печінки (гепатоцелюлярний або холестатичний/змішаний) та оцінити відповідні показники для варіанту ураження печінки, після проведення оцінки необхідно провести підсумовування показників шкали та провести інтерпретацію балів.

Оцінка причинно-наслідкового зв’язку за допомогою оновленого RUCAM вимагає попередньої оцінки критеріїв ураження печінки та його  характеру у кожному підозрілому випадку.

Відповідні критерії легко оцінити шляхом початкового вимірювання АЛТ (аланінамінотрансферази) та ЛФ (лужної фосфатази).

Пошкодження печінки визначається підвищенням активності АЛТ у сироватці не менше 5 норм та/або ЛФ не менше 2 норм, краще оцінювати одночасно в день першого прояву. Ці пороги підвищують специфічність оцінки причинно-наслідкового зв’язку гепатотоксичності, виключають хибнопозитивні випадки та обґрунтовують причинно-наслідковий зв’язок гепатотоксичності з високим ступенем ймовірності. Вони також відповідають недавньому консенсусу щодо DILI. Однак, коли АЛТ знаходиться в межах норми, підвищення активності ЛФ має супроводжуватися підвищенням активності Г-глутамілтранспептидази або краще 5′-нуклеозидази, щоб виключити ізольоване підвищення активності ЛФ через кісткове або інше походження, а не через гепатобіліарне захворювання.

Відповідно до вихідного RUCAM, оновлений RUCAM враховує різні лабораторні патерни пошкодження печінки та надає дві різні підшкали: одну для гепатоцелюлярного типу пошкодження, а іншу – для холестатичного або змішаного типу пошкодження. Ці типи можна диференціювати за допомогою відношення R (R-value), розрахованого як активність АЛТ/ЛФ, виміряна в момент підозри на пошкодження печінки, причому обидва показника виражені як кратні верхній межі норми.

 • ураження печінки є гепатоцелюлярним, якщо АЛТ > 5ВМН та ЛФ ≤ ВМН, або якщо АЛТ та ЛФ підвищені, R ≥ 5;
 • ураження печінки є холестатичним, якщо ЛФ > 2ВМН та АЛТ ≤ ВМН, або якщо підвищені і АЛТ, і ЛФ, R ≤ 2;
 • ураження печінки носить змішаний характер, якщо АЛТ > 5ВМН та ЛФ > ВМН та 2 < R < 5.

Ця класифікація характеру пошкодження печінки чітко відносить кожен випадок DILI або HILI до оновленої RUCAM або гепатоцелюлярного пошкодження або холестатичного і змішаного пошкодження печінки.

Вагітність є фактором ризику лише холестатичного та змішаного ураження печінки, але не гепатоцелюлярного ураження.

Loading...

за даними Вашої лабораторії

за даними Вашої лабораторії


* Обов'язкові поля


Шкала RUCAM онлайн калькулятор

Loading...

Оберіть тип ураження печінки: гепатоцелюлярний або холестатичний/змішаний:

1. Час появи від початку прийому лікарського засобу/рослинного препарату

2. Динаміка АЛТ після припинення прийому лікарського/рослинного препарату

(відсоткова різниця між піком АЛТ та верхньою межою норми)

2. Динаміка ЛФ після припинення прийому лікарського/рослинного препарату

(відсоткова різниця між піком ЛФ та верхньою межою норми)

3. Фактори ризику

4. Супутня терапія лікарськими/рослинними препаратами

5. Пошук інших причин ураження печінки

Позначте ті причини, які можна виключити!

Позначте ті причини, які можна виключити!

6. Попередня інформація про гепатотоксичність лікарського/рослинного препарату

7. Реакція на ненавмисний повторний вплив


Скорочення: АЛТ - аланінамінотрансфераза; АСТ - аспартатамінотрансфераза; ЦМВ - цитомегаловірус; КТ - Комп'ютерна томографія; ЛПП - лікарське ураження печінки (DILI); ВЕБ - вірус Епштейна Барр; ВГА - вірус гепатиту А; HBc - ядро гепатиту В; HBsAg - антиген гепатиту В; HBV - вірус гепатиту В; ВГС - вірус гепатиту С; ВГЕ - вірус гепатиту Е; HILI - пошкодження печінки, спричинене рослинними препаратами; ВПГ - вірус простого герпесу; МРХ -  магнітно-резонансна холангіографія; Н - верхня межа нормального діапазону; RUCAM - метод оцінки причинно-наслідкового зв'язку Русселя-Уклафа; VZV - вірус вітряної віспи

Інтерпретація:

Оцінка зв’язку ураження печінки з прийомом препарату за кількістю балів:

Остаточні результати

Кожному елементу оновленого RUCAM надається індивідуальний бал, а сума окремих балів дає остаточну оцінку для випадку. Від +14 до -9 балів є широкий діапазон підсумкових оцінок, що призводить до наступних рівнів причинності: ≤0 балів, виключена причинність; 1-2, малоймовірна; 3-5, можлива; 6-8, ймовірна; та ≥9, висока ймовірність.

 • ≤0 балів – виключена
 • 1-2 бали – малоймовірна
 • 3-5 бали – можлива
 • 6-8 – ймовірна
 • >9 визначена або високо ймовірна

Що необхідно враховувати при використанні цієї шкали

Конкретна оперативна інформація щодо оновленого RUCAM.

 1. RUCAM допускає проспективне використання, оскільки ретроспективна оцінка є менш точною.
 2. RUCAM розраховується індивідуально для кожного спільно введеного лікарського препарату.
 3. RUCAM призначений насамперед для ідіосинкразичних, а не внутрішніх реакцій.
 4. RUCAM виключає випадки, коли ураження печінки виникло до початку застосування препарату.
 5. RUCAM застосовується тільки при гострому пошкодженні печінки, а не при хронічному захворюванні печінки, що існувало раніше.
 6. RUCAM не може провести правильну оцінку, коли ЛФ підвищена з причин, не пов’язаних з печінкою.
 7. Одночасний прийом ліків та трав є важливим моментом, який найкраще з’ясувати та задокументувати при першому застосуванні при підозрі на пошкодження печінки. Деталі тимчасового зв’язку та потенційних гепатотоксичних властивостей використовуваних препаратів мають бути оцінені та задокументовані. З міркувань порівняння, кожен лікарський препарат або рослинний препарат потребує окремого аналізу за допомогою повного оновленого RUCAM. У пацієнтів, які приймають кілька лікарських засобів або рослинних засобів, кінцевий причинно-наслідковий зв’язок слід віднести до препарату з найвищим балом, отриманим за допомогою оновленого RUCAM.

Попередня гепатотоксичність

Необхідно перевірити гепатотоксичність, вказану в інформаційному листі лікарського препарату, хоча терміни, що використовуються для позначення ураження печінки, можуть відрізнятися і зазвичай не належать до конкретних ухвал. Якщо згадується гепатотоксичність, то гепатотоксичність вважається відомою для цієї сполуки. Якщо ця токсичність не згадується, рекомендується швидкий пошук літератури в PubMed та добре задокументованому веб-сайті NIH LiverTox, щоб визначити, чи був лікарський засіб вже залучений до опублікованих повідомлень про DILI та HILI.

Відповідь на ненавмисний повторний вплив

Позитивний результат тесту на повторну дію є відмінною рисою та золотим стандартом у випадках діагностики DILI та може оцінюватися за балами. Щоб класифікувати тест на повторну дію як позитивний, потрібно кілька критеріїв, як зазначено у додатковій таблиці. Для гепатоцелюлярного типу пошкодження визначальними критеріями є рівні АЛТ до повторного впливу (позначаються як вихідний рівень АЛТ або АЛТвихідне) і рівні АЛТ при повторному впливі (позначаються як АЛТповторне). Тест на повторний вплив є позитивним, якщо АЛТвихідне <5ВГН і АЛТповторне ≥2 АЛТвихідне, негативним, якщо один або обидва критерії не виконуються, і не інтерпретується, якщо відсутні дані за одним або обома критеріями. Для холестатичного або змішаного ураження печінки критерії оцінки та інтерпретація результатів аналогічні із заміною АЛТ наЛФ.

Чек-лист диференційних діагнозів при лікарсько-індукованих ураженнях печінки

Чек-лист диференціальних діагнозів лікарсько-індукованих уражень печінки (DILI) та рослинних уражень печінки (HILI). Цей табличний список, хоч і не вичерпний, повинен використовуватися як посібник і у зв’язку з оновленим RUCAM (гепатоцелюлярний тип і холестатичний тип).

Диференційна діагностикаДіагностичні параметриДіагностичне виключення, виконане для оцінки пацієнта  
  ТакНіЧастково
●   Вірус гепатита А (ВГА, HAV)Анти-HAV-IgM
●   Вірус гепатита В (ВГВ, HBV)HBV-ДНК, анти-HBc-IgM
●   Вірус гепатита С (ВГС, HCV)РНК ВГС, анти-ВГС
●  Вірус гепатита Е   (ВГЕ, HEV)HEV-РНК, зміна титру анти-HEV-IgM/анти-HEV-IgG
●   Цитомегаловірус (ЦМВ, CMV)ЦМВ-ПЛР, зміна титру анти-ЦМВ-IgM/анти-ЦМВ-IgG
●  Вирус Епштейна-Барра (ВЭБ, EBV)EBV-ПЛР, зміна титру анти-EBV-IgM/анти-EBV-IgG
●   Вірус простого герпеса (ВПГ, HSV)ВПГ-ПЛР, зміна титру анти-ВПГ-IgM/анти-ВПГ-IgG
●   Вірус вітряної віспи (ВВВ, VZV)VZV-ПЛР, зміна титру анти-VZV-IgM/анти-VZV-IgG
●   Інші вірусні інфекціїСпецифічні серологічні маркери аденовірусу, вірусу Коксакі-В, еховіруса, вірусу кору, вірусу краснухи, флавівіруса, аренавірусу, філовірусу, парвовіруса, ВІЛ та ін.
●   Інші інфекційні захворюванняСпецифічна оцінка бактерій, грибків, паразитів, гельмінтів та ін.
●   Аутоімунний гепатит (АІГ, AIH) I типуГамма-глобуліни, ANA, SMA, AAA, SLA/LP, анти-LSP, анти-ASGPR
●   Аутоімунний гепатит (АІГ, AIH) II типуГамма-глобуліни, Анти-LKM-1 (CYP 2D6), Анти-LKM-2 (CYP 2C9), Анти-LKM-3
● Первинний біліарний холангіт (ПБХ, PBC)АМА, анти-PDH-E2
●  Первинний склерозуючий холангіт (ПСХ, PSC)p-ANCA, MRC
●   Аутоімунний холангіт (АІХ, AIC)ANA, SMA
●  Overlap-синдромиДив. Аутоімунний гепатит, Первинний біліарний холангіт, Первинний склерозуючий холангіт та Аутоімунний холангіт
●   Неалкогольний стеатогепатит (НАСГ, NASH)ІМТ, інсулінорезистентність, гепатомегалія, ехогенність печінки
●   Алкогольна хвороба печінки (АХП, ALD)Анамнез пацієнта, клінічна та лабораторна оцінка, інші алкогольні захворювання.
●   Медикаментозне ураження печінки (DILI) або рослинні ураження печінки (HILI)Анамнез пацієнта, клініко-лабораторна оцінка, сонографія, використання оновленої RUCAM
●   Кокаїн, екстазі та інші амфетаміниСкринінг на токсини
●   Рідкісні інтоксикаціїТоксикологічний скринінг на побутові та професійні токсини
●   Спадковий гемохроматозФеррітин сироватки, загальна залізозв’язувальна здатність, генотипування мутацій C2824 та H63D, вміст заліза в печінці
●   Хвороба ВільсонаЕкскреція міді (24 год із сечею), церулоплазмін у сироватці, вільна мідь у сироватці, Кумбс-негативна гемолітична анемія, вміст міді в печінці, кільце Кайзера-Флейшера, неврологічне та психіатричне обстеження, генотипування
●   ПорфиріяПорфобіліноген у сечі, загальна кількість порфіринів у сечі
●   α1 — Дефіцит антитрипсинуα1 – антитрипсин у сироватці
●   Жовчні захворюванняКлініко-лабораторна оцінка, гепатобіліарна ехографія, MРХ
●   Захворювання підшлункової залозиКлініко-лабораторне обстеження, ехографія, КТ, МРТ
●   ЦіліакіяАнтитіла до ТТГ, антитіла до ендомізії, біопсія дванадцятипалої кишки
●   Нервова анорексіяКлінічний контекст
●  Парентеральне харчуванняКлінічний контекст
●   Серцево-легеневі захворюванняКардіопульмональна оцінка застійної серцевої недостатності, інфаркту міокарда, кардіоміопатії, дисфункції клапанів серця, тромбоемболії легеневої артерії, захворювань перикарда, аритмії, геморагічного шоку та інших станів
●   Хвороба АддісонаКортизол плазми
●   Захворювання щитовидної залозиТТГ базальний, Т4, Т3
●   Епілептичні нападиКлінічний контекст епілептичного нападу (тривалість > 30 хв)
●   Тепловий ударШок, гіпертермія
●   ПолітравмаШок, ураження печінки
●   Системні захворюванняСпецифічна оцінка саркоїдозу, амілоїдозу, метастатичної пухлини, сепсису та ін.
●   Інші захворюванняКлінічний контекст
Скорочення: ААА – Антиактинові антитіла; АМА – антимітохондріальні антитіла; АНА – антинуклеарні антитіла; ASGPR – азіало-глікопротеїновий рецептор; ІМТ – індекс маси тіла; КТ – Комп’ютерна томографія; CYP –  – цитохром P450; PDH – піруватдегідрогеназа; ВГА – вірус гепатиту А; HBc – ядро гепатиту В; ВГВ – вірус гепатиту В; ВГС – вірус гепатиту С; ВГЕ – вірус гепатиту Е; HILI – пошкодження печінки, спричинене рослинними препаратами; ВІЛ – Вірус імунодефіциту людини; LKM – мікросоми нирок печінки; LP – печінково-підшлунковий антиген; LSP – специфічний білок печінки; MRC – магнітно-резонансна холангіографія; МРТ – магнітно-резонансна томографія; p-ANCA – перинуклеарні антинейтрофільні цитоплазматичні антитіла; ПЛР – полімеразна ланцюгова реакція; RUCAM – метод оцінки причинно-наслідкового зв’язку Русселя-Уклафа; SLA – розчинний антиген печінки; SMA – антитіла до гладких м’язів; ТТГ – тиреотропний гормон; ТТГ – тканинна трансглютаміназа


Loading...

СкороченняААА - Антиактинові антитілаАМА - антимітохондріальні антитілаАНА - антинуклеарні антитіла; ASGPR - азіало-глікопротеїновий рецепторІМТ - індекс маси тілаКТ - Комп'ютерна томографія; CYP -  - цитохром P450; PDH - піруватдегідрогеназаВГА - вірус гепатиту А; HBc - ядро гепатиту ВВГВ - вірус гепатиту ВВГС - вірус гепатиту СВГЕ - вірус гепатиту Е; HILI - пошкодження печінки, спричинене рослинними препаратамиВІЛ - Вірус імунодефіциту людини; LKM - мікросоми нирок печінки; LP - печінково-підшлунковий антиген; LSP - специфічний білок печінки; MRC - магнітно-резонансна холангіографіяМРТ - магнітно-резонансна томографія; p-ANCA - перинуклеарні антинейтрофільні цитоплазматичні антитілаПЛР - полімеразна ланцюгова реакція; RUCAM - метод оцінки причинно-наслідкового зв'язку Русселя-Уклафа; SLA - розчинний антиген печінки; SMA - антитіла до гладких м'язівТТГ - тиреотропний гормонТТГ - тканинна трансглютаміназа

Диференційна діагностика / Діагностичні параметри


Умови результатів лабораторних даних на ненавмисне повторне вплив при підозрі на DILI та HILI

Результат тесту на відновлення застосування препаратуГепатоцелюлярний тип пошкодження Холестатичний або змішаний тип пошкодження 
 АЛТвихіднаАЛТповторнаЛФвихіднаЛФповторна
●   Позитивний<5 ВМН≥2 АЛТвихідна<2 ВМН≥2 ЛФвихідна
●   Негативний<5 ВМН<2 АЛТвихідна<2 ВМН<2 ЛФвихідна
●   Негативний≥5 ВМН≥2 АЛТвихідна≥2 ВМН≥2 ЛФвихідна
●   Негативний≥5 ВМН<2 АЛТвихідна≥2 ВМН<2 ЛФвихідна
●   Не інтерпретується<5 ВМНн.д.<2 ВМНн.д.
●   Не інтерпретуєтьсяНе применимо≥2 АЛТвихіднан.д.≥2 ЛФвихідна
●   Не інтерпретуєтьсян.д.н.д.н.д.н.д.
Скорочення: ЛФ – лужна фосфатаза; АЛТ – аланінамінотрансфераза; н.д. – недоступне

Відповідно, необхідними даними для гепатоцелюлярного типу ураження печінки є рівні АЛТ безпосередньо перед повторним впливом, розраховані як вихідні рівні АЛТ або АЛТвихідна, і АЛТ рівні під час повторного впливу, розраховані як АЛТповторна. Реакція на повторну експозицію позитивна, якщо виконуються обидва критерії: по-перше,  АЛТвихідна нижче 5ВГН, де ВГН є верхньою межею норми, і по-друге, ЛФповторна ≥2 ЛФвихідна. Інші варіанти призводять до негативних чи не інтерпретованих результатів. Для холестатичного (±гепатоцелюлярного) типу ураження печінки слід використовувати відповідні значення ЛФ, а не АЛТ.

Оновлений RUCAM може бути використаний на підставі:

 • Типу пошкодження печива (гепатоцелюлярний, холестатичний, змішаний тип);
 • Деталізації основних елементів оцінок (таблиця гепатоцелюлярний, холестатичний тип ушкодження);
 • Диференціальний діагноз (табл.);
 • Критерії повторного застосування (табл.).

Правильні діагнози

Оцінка, заснована на оновленій версії шкали RUCAM (гепатоцелюлярний і холестатичний тип), доступна для лікарів зі значним клінічним досвідом, які потім повинні вирішити, чи є DILI або HILI найбільш вірогідним діагнозом у пацієнтів або будь-яким іншим диференціальним діагнозом. Їх рішення має вирішальне значення, оскільки DILI і HILI вимагають припинення прийому препарату, що викликає порушення, тоді як інші діагнози можуть вимагати певних терапевтичних методів. Пацієнт негайно отримає користь від правильного діагнозу, отриманого після використання оновленої версії шкали RUCAM (гепатоцелюлярний та холестатичний тип) та контрольного списку захворювань.

Пропущені діагнози

Нерозпізнані альтернативні причини ураження печінки є реальною клінічною проблемою при лікуванні пацієнтів з спочатку передбачуваним, але згодом не підтвердженим DILI або HILI. Більш свіжі дані свідчать про те, що проблема пропущених діагнозів багатогранна та викликана неповним збором даних про випадки, поганим аналізом даних про випадки, проблемами належного перенесення даних про випадки з медичних файлів у рукопис та необґрунтованим підвищенням показників причинно-наслідкового зв’язку. Відсутність правильного діагнозу може призвести до юридичних проблем, яких краще уникати за допомогою попередніх складних клінічних та нормативних підходів. Ефективне лікування було б доступним для деяких пацієнтів з пропущеним діагнозом, що є критичною ситуацією в клінічному контексті.

Історична довідка

Раніше шкала мала назву шкала CIOMS/RUCAM для оцінки ймовірності лікарського ураження печива DILI/HILI. Історична довідка та оригінальна робота підтверджують використання RUCAM як єдиний термін, а термін CIOMS тепер виключений з міркувань простоти та ясності.

Експерти з Європи та США раніше встановили на консенсусних зустрічах перші критерії RUCAM для задоволення вимог клініцистів та практикуючих лікарів, які надають допомогу своїм пацієнтам із підозрою на DILI та HILI. RUCAM був доповнений додатковими критеріями та валідований, що допомогло встановити своєчасний діагноз із високим ступенем достовірності. У багатьох країнах протягом двох десятиліть лікарі, регулюючі органи, автори клінічних випадків та фармацевтичні компанії успішно застосовують RUCAM при підозрі на DILI та HILI. Їхній практичний досвід, поява нових даних про характеристики DILI та HILI, а також кілька неоднозначних питань у таких галузях, як вживання алкоголю та виключення немедикаментозних причин, призвели до оновлення RUCAM. Ціль полягала в тому, щоб зменшити мінливість між параметрами оцінки, надати точно визначені, об’єктивні основні елементи і спростити обробку елементів. У 2015 році автори шкали представили оновлену версію добре прийнятої оригінальної шкали RUCAM та рекомендують її використання в клінічних, нормативних, публікаційних та експертних цілях для достовірного встановлення причинно-наслідкового зв’язку у випадках підозри на DILI та HILI, сприяючи прямому застосуванню та узгодженості на міжнародному рівні до оцінки причинно-наслідкового зв’язку, який можна використати рутинно.

RUCAM не був розроблений для хронічного DILI і HILI, або коли підозра на ушкодження виникає при захворюванні печінки, що існувало раніше.

Проведення бальної оцінки за шкалою RUCAM може допомогти встановити клінічний діагноз, що може бути корисним для подальшого вибору терапії.


Зареєструйтеся на нашому сайті прямо зараз, щоб мати доступ до більшої кількості навчальних матеріалів!

Підписатися на наші сторінки:

Література

 1. Danan G., Bénichou C. Causality assessment of adverse reactions to drugs—I. A novel method based on the conclusions of international consensus meetings: Application to drug-induced liver injuries. J. Clin. Epidemiol. 1993;46:1323–1330. doi: 10.1016/0895-4356(93)90101-6. [PubMed]
 2. Andrade RJ, Robles M, Fernández-Castañer A, López-Ortega S, López-Vega MC, Lucena MI (2007).
  “Assessment of drug-induced hepatotoxicity in clinical practice: a challenge for gastroenterologists.” World J. Gastroenterol. 13 (3): 329–40.
 3. Danan G, Teschke R. RUCAM in Drug and Herb Induced Liver Injury: The Update. Int J Mol Sci. 2015;17(1):14. Published 2015 Dec 24. doi:10.3390/ijms17010014
 4. Teschke R., Eickhoff A., Schwarzenboeck A., Schmidt-Taenzer W., Genthner A., Frenzel C., Wolff A., Schulze J. Clinical review: Herbal hepatotoxicity and the call for systematic data documentation of individual cases. J. Liver Clin. Res. 2015;2:1008. (Google Scholar)

Читайте також:

Поділитися:

Інформація на сайті
представлена для медичних працівників.
Будь ласка, підтвердіть, що Ви лікар.

Реєструйся та отримай подарунок!

Реєстрація користувачів • Використовуйте тільки латиницю і цифри. Нікнейм буде відображуватися іншим користувачам платформи у якості Вашого нікнейму.

 • Strength indicator

  Пароль не менше 12 символів, літери верхнього та нижнього регистрів, числа та символи накшталт ! " ? $ ^ &
 • Розпочинайте введення номеру з коду держави у форматі +380