Умови надання послуг

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей документ являє собою офіційну публічну пропозицію (Оферту) Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕДИК ІНФОРМ ГРУП» (ЄДРПОУ-43725974) (надалі –Виконавець-1) та фізичної особи-підприємця Лопіна Дмитра Олександровича (РНОКПП- 3151406311) (надалі – Виконавець-2), при сумісному згадуванні в тексті Договору використовується назва Виконавці, укласти договір про надання інформаційно-освітніх послуг (надалі – Договір) на встановлених Виконавцями умовами.

1.2. Оферта адресована фізичним та/або юридичним особам, розміщена на сайті   https://clincasequest.academy/ (надалі – Сайт), а також може бути зроблена шляхом надсилання комерційного електронного повідомлення юридичним та/або фізичним особам через месенджери або електронну пошту.

1.3. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (Акцепту) фізичної та/або юридичної особи прийняти пропозицію (Оферту) Виконавців на укладення Договору, без підпису письмового примірника Договору сторонами. Акцепт Оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 638, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному Сторонами.

1.4. В разі прийняття викладених в Оферті умов і оплати послуг, фізична або юридична особа, яка провадить Акцепт цієї Оферти, стає Замовником.

1.5. Належним Акцептом цієї Оферти вважається здійснення Замовником сукупності всіх дій, передбачених п 3.4. даного Договору.

1.6. Даний Договір є багатостороннім та передбачає двох осіб з боку Виконавця. Послуги за даним Договором можуть надаватись як двома Виконавцями одночасно, так і кожним Виконавцем окремо. Реквізити конкретного Виконавця послуг будуть вказані в електронній квитанції, інвойсі платіжної системи або виставленому рахунку.

1.7. Під терміном «Сайт» необхідно розуміти сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет під доменним ім’ям https://clincasequest.academy/. Інші терміни, що використовуються в Договорі, а також терміни, які Замовник може зустрічати під час надання послуг розміщені на Сайті за посиланням: https://clincasequest.academy/terms-of-service/.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

2.1. За цим Договором Виконавці надають Замовнику інформаційно-освітні послуги, поняття яких надано в п. 2.2. Договору (надалі – Послуги), що розміщені на Сайті за посиланням https://clincasequest.org/courses/, в порядку та на умовах встановлених в Договорі, а Замовник зобов’язується своєчасно їх оплачувати відповідно до умов цього Договору.

2.2. Послуги – інформаційно-освітні послуги, у вигляді дистанційного навчання, що здійснюється в усній формі через будь-які засоби електронного зв’язку, а також шляхом надання доступу до участі у консультаціях/заняттях на групових онлайн-сесіях та/або індивідуальних вебінарах, в тому числі шляхом надання доступу до консультацій в електронній формі (відео-запис або авто-вебінар), надання доступу до навчання в електронній базі сценаріїв клінічних випадків на Сайті, або інших сайтах, посилання на які надані Виконавцями в момент надання Послуг.

2.3. Послуги надаються у формі дистанційного навчання наступними способами:

2.3.1. Асинхронний  формат – надання доступу до навчання в симуляторах клінічних випадків (стандартизованих клінічних випадків, рідкісних та важких клінічних випадків) та інших симуляторах (моделювання клінічних ситуацій, симулятори практичних навичок), які розташовані на Сайті.

2.3.2. Синхронний формат – надання усних консультацій, проведення занять/сесії/ трансляцій/вебінарів/авто-вебінарів, дистанційно з використанням інформаційно- телекомунікативних систем шляхом відео або аудіо-зв’язка, в т.ч. через спеціальні платформи або месенджери (Viber, Skype, PruffMe, Zoom, BigblueButton тощо). Формат надання Послуг заздалегідь повідомляється Замовнику. Доступ до вказаних платформ надається Виконавцями завчасно.

2.4.  Ціни, зміст, строки, конкретний спосіб надання, детальний опис пакетів Послуг та порядку виконання спеціальних умов надання Послуг (у випадку наявності) визначаються Виконавцями на Сайті за посиланням https://clincasequest.academy/courses/.

Сторони можуть змінити умови надання Послуг, після їх оплати Замовником, за взаємною згодою шляхом обміну електронними повідомленнями.

2.5. У випадку відсутності навчальної активності Замовника в електронних курсах, симуляторах клінічних випадків (стандартизованих клінічних випадках, рідкісних та важких клінічних випадках) та інших симуляторах (моделювання клінічних ситуацій, симулятори практичних навичок) протягом строку надання Послуг, кошти за оплату Послуг не повертаються та Послуга вважається наданою.

2.6. Замовник зобов’язаний самостійно забезпечити собі якісний інтернет-зв’язок та перевірити доступ до Сайту перед отриманням Послуг.

2.7. Якість надання Послуг визначається професійним досвідом та навичками Виконавців, які повністю задовольняють Замовника на момент здійснення Акцепту.

3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Договір укладається між Замовником і Виконавцями у формі договору приєднання відповідно до  ст. 634 Цивільного кодексу України, та передбачає приєднання Замовника до Договору в цілому, повним та безумовним прийняттям положень цього Договору. Замовник не може запропонувати свої умови Договору.

3.2. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню з Виконавцями письмового Договору про надання послуг Замовнику, згідно з обраним переліком Послуг, розміщених на Сайті.

3.3. Акцептом умов Договору є здійснення Замовником дій, визначених п. 3.4. Договору.

3.4. Замовник здійснює Акцепт Договору шляхом сукупного виконання наступних дій:

1) ознайомлення з умовами Договору (умовами надання Послуг), викладеними на Сайті за посиланням https://clincasequest.academy/terms-of-service/. Замовник підтверджує ознайомлення та надання згоди з умовами Договору шляхом проставлення відмітки «ознайомлений та погоджуюсь» на Сайті під час здійснення реєстрації;

3) ознайомлення та надання повної згоди з умовами Політики конфіденційності, розміщеної на сторінці Сайту за посиланням https://clincasequest.academy/privacy-policy/, а також з Етикою проекту в рамках, якого надаються Послуги, розміщеної на сторінці Сайту за посиланням https://clincasequest.academy/clincasequest-ethics/. Замовник підтверджує ознайомлення та надання згоди з умовами Політики конфіденційності та Етики проекту шляхом проставлення відмітки «ознайомлений та погоджуюсь» на Сайті під час здійснення реєстрації. Політика конфіденційності передбачає правила збору та обробки персональних даних Замовника в рамках виконання даного Договору%

3) проходження реєстрації на Сайті, здійснення вибору пакету Послуг, відповідно до переліку Послуг, вказаних на Сайті;

4) здійснення 100% оплати Послуг Виконавців згідно тарифів, вказаних на Сайті.

З.5. Здійснення Акцепту Замовником, свідчить про те,  що Замовник ознайомлений з даним Договором, з кількістю та переліком Послуг, строками та порядком надання Послуг, вартістю Послуг та приймає всі умови  вказаного Договору без зауважень. Укладення даного Договору не потребує накладення електронних підписів сторонами.

3.6. Якщо Замовнику не зрозумілі будь-які суттєві умови Договору, включаючи порядок надання Послуг, він зобов’язаний звернутися письмово до Виконавців щодо їх уточнення за допомогою каналів зв’язку, визначених в розділі 12 даного Договору. В іншому випадку він не має права посилатися, що йому не відомі суттєві умови Договору та з цієї підстави відмовитися від Договору після Акцепту.

3.7. Термін здійснення Акцепту не обмежений.

3.8. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту Акцепту, здійсненого в порядку, визначеному в. 3.4. Договору, і діє протягом усього терміну отримання Послуг,  або до моменту розірвання Договору на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

3.9. Під час проходження реєстрації на Сайті Замовник повідомляє Виконавцям про себе наступні інформацію, необхідну для укладення Договору: ПІБ, номер телефону, електронну адресу, посаду та спеціалізацію.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Послуги  надаються у формі дистанційного навчання, відповідно до п.2.3. цього Договору, з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, в тому числі з використанням відеозв’язку. 

4.2. Строк надання Послуг вказаний на Сайті. Строк надання Послуг дорівнює строку навчального процесу при синхронному форматі навчання, а також дорівнює строку надання доступу до навчальних матеріалів, при здійсненні навчання в асинхронному форматі.

4.3. Виконавці мають право перенести строки надання Послуг у випадку виникнення обставин, які не залежать від них (хвороба, технічні роботи провайдера, що унеможливлюють зв’язок з Замовником, тощо) при умові попередження Замовника до початку надання Послуги, за допомогою особистого кабінету Замовника, або засобів  електронного зв’язку, наданих Замовником під час реєстрації. При цьому, час та дата перенесення погоджується з Замовником шляхом направлення електронного повідомлення, в порядку визначеному в даному пункті для попередження Замовника.

4.4. При здійсненні навчання в синхронному форматі матеріали вебінарів/уроків/сесій можуть бути записані Виконавцями та до них може бути наданий доступ Замовнику на строк визначений Виконавцями, для повторного ознайомлення. Доступ надається за допомогою особистого кабінету Замовника, який створюється в результаті реєстрації на Сайті. За відсутності запису з технічних або незалежних від Виконавця причин  та відсутності Замовника на вебінарі/уроці/сесії не з вини Виконавців, Послуги вважаються наданими належним чином.

4.5. При здійсненні навчання в асинхронному форматі електронні курси, симулятори клінічних випадків (стандартизованих клінічних випадках, рідкісних та важких клінічних випадках) та інші симулятори (моделювання клінічних ситуацій, симулятори практичних навичок) розміщені Виконавцями на Сайті, доступ до них надається Замовнику цілодобово на строк виконання Послуг,  вказаний на Сайті, за виключенням можливого проведення технічних робіт, про що має бути розміщено оголошення на Сайті. При цьому, за відсутності навчальної активності Замовника, протягом строку надання Послуг, визначеного на Сайті,  з незалежних від Виконавців причин, Послуги вважаються наданими належним чином, та після завершення строку надання Послуг доступ Замовника до навчальних матеріалів буду закрито.

4.6. За цим Договором не надаються Послуги, які потребують особистої присутності Виконавців або вимагають індивідуальної письмової консультації. Якщо Замовник бажає замовити послуги, які потребують особистої присутності Виконавців, або індивідуальної письмової консультації, він може направити письмовий запит на електронну адресу Виконавців, зазначену в розділі 12 цього Договору, та у випадку згоди Замовника та Виконавців  щодо надання додаткових послуг, сторони мають підписати окремий договір.

4.7. За відсутності зауважень з боку Замовника в строк, визначений п.4.8. Договору, Послуги вважаються наданими своєчасно належним чином та не потребують підписання Акту приймання-передачі наданих послуг.

4.8. У випадку наявності у Замовника претензій щодо кількості або якості Послуг, він зобов’язаний їх направити негайно, в будь-якому випадку не пізніше 1 календарного дня з моменту їх виникнення, в письмовій формі на електронну адресу Виконавців, зазначену  в розділі 12 цього Договору. Звернення на розірвання цього Договору з приводу претензії щодо кількості або якості Послуг  вважається недійсним, якщо доступ до Контенту Послуг відкривався, Замовник заходив до особистого кабінету за отриманим доступом та отримував Контент Послуг засобами електронного зв’язку, наданими під час реєстрації.

4.9. Такі претензії приймаються письмово та розглядаються Виконавцями протягом 10 календарних днів з дати їх отримання. За результатом розгляду претензії Виконавці приймають рішення про задоволення претензії або відмову у задоволенні претензій, з обґрунтуванням причин відмови.

4.10. Послуги надаються відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», при цьому Послуги можуть бути надані на будь-якій мові, зручної для Сторін на прохання Замовника.

4.11. Часом вчинення будь-яких дій (угод) в рамках Договору є київський час, якщо інше не зазначено на Сайті.

4.12. Виконавці мають право надавати Послуги самостійно або з залученням третіх осіб. При цьому відповідальність перед Замовником несуть Виконавці.

5. ЦІНА ТА ПОРЯДОК ОПЛАТА ПОСЛУГ

5.1. Ціна окремої Послуги , або Пакету послуг встановлюється на Сайті. Замовник здійснює оплату Послуг в розмірі, формі та в порядку, вказаних  на Сайті.

5.2. Форма розрахунків безготівкова шляхом перерахування коштів на рахунок конкретного Виконавця, або шляхом здійснення оплати через використання платіжних систем розміщених на Сайті.

5.3. Виконавці не несуть відповідальність за послуги третіх осіб, які надають послуги з переказу коштів, включаючи платіжні системи,  та мають право відмовити Замовнику у наданні Послуг у випадку неотримання оплати від Замовника, якщо оплата була здійснена останнім через таких посередників, та кошти не були отримані конкретним Виконавцем. Будь-які ризики щодо перерахування коштів на рахунок конкретного Виконавця несе Замовник до моменту зарахування коштів на рахунок конкретного Виконавця.

5.4. У випадку, якщо Замовник здійснив часткову оплату за Послуги без погодження на часткову оплату з боку конкретного Виконавця,  такий Виконавець має право відмовитися від надання Послуг та повернути часткову оплату.

5.5. Замовник має право в будь-який час змінити оплачений пакет Послуг і перейти з придбаного пакета Послуг на інший пакет Послуг з більшою вартістю, в рамках одного виду Послуг, за умови доплати різниці у вартості пакетів. У такому випадку, один з Виконавців виставляє додатковий рахунок і перехід на інший пакет здійснюється на наступний день після отримання повної оплати.

5.6. Моментом оплати вважається зарахування грошових коштів на рахунок одного з Виконавців. 

5.7. Грошові кошти повертаються, у випадках, передбаченим цим Договором, у той же формі та на той же рахунок, з якого проводиться оплата, якщо Сторони не домовляться про інше.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦІВ

6.1. Виконавці мають право:

6.1.1. Вносити зміни та доповнення до умов Договору. Повідомлення про такі зміни та доповнення публікуються на Сайті не менш ніж за 5 (п’ять) календарних днів до їх введення в дію.

6.1.2. Самостійно визначати вартість на неоплачені Послуги.

6.1.3. Припиняти надання Послуг Замовнику, який порушує умови цього Договору.

6.1.4. Зберігати та обробляти інформацію, яку він отримує в процесі надання Послуг.

6.1.5. Залучати до надання Послуг третіх осіб, при цьому відповідальність за якість та кількість Послуг перед Замовником несуть Виконавці.

6.2. Виконавці зобов’язані:

6.2.1. Надавати Послуги в строки, в порядку та в обсязі, передбаченими Договором.

6.2.2. Надавати Послуги з дотриманням вимог чинного законодавства України.

6.2.3 Вживати відповідно до чинного законодавства України заходи із забезпечення конфіденційності інформації, що передається Замовником, а також інформації про Замовника та отримані ним Послуги.

6.2.4. Своєчасно реагувати на запити Замовника.

6.2.5. Виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

7.1. Замовник має право на:

7.1.1. Повне і своєчасне отримання замовлених Послуг належної якості.

7.1.2. Відмовитися від отримання повідомлень/листів від Замовника. В такому випадку не один з Виконавців не несе відповідальність за не отримання актуальної  інформації Замовником щодо Послуг.

7.2. Замовник зобов’язується:

7.2.1. Здійснювати оплату замовлених Послуг у розмірі та в строки, встановлені Договором.

7.2.2. Своєчасно повідомляти Виконавців про зміну реквізитів, які були зазначені Замовником при реєстрації.

7.2.3. Використовувати Контент, інформацію та матеріали тільки для особистого навчання та не розповсюджувати Контент, отриманий в ході надання Послуг.

7.2.4. Використовувати доступ до навчальних матеріалів під час навчання в асинхронному форматі, та у випадку надання доступу до навчальних матеріалів під час навчання в синхронному форматі, не більше ніж для одного слухача (користувача) за кожним індивідуальним доступом.

7.2.5. Знайомитися с актуальною версією Договору перед здійсненням Акцепту Договору, та в подальшому отриманні Послуг в разі внесення змін до Договору.

7.2.6.  Компенсувати збитки та виплатити штраф в разі порушення майнових та немайнових прав інтелектуальної власності та авторських прав на Контент Виконавців. У випадку виявлення факту порушення  майнових та немайнових прав інтелектуальної власності та авторських прав на Контент Виконавців, на першу вимогу будь-якого Виконавця припинити таке порушення.

7.2.7. Не здійснювати публікацій на Сайті, в коментарях або в чатах в ході надання Послуг інформації, забороненої цим Договором, а саме: недостовірної, неправдивої інформації щодо Виконавців або отриманих Послуг, інформації що розпалює міжнаціональні конфлікти, містить нецензурні вислови або іншим чином ображає інших споживачів або Виконавців, публікацій інформації, яка не стосується тематики Послуг  або публікації рекламної інформації.

7.2.8. Не записувати Контент на відео- та/чи аудіо-носії, в тому числі з метою передачі третім особам або комерційного розповсюдження.

8. ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ НА САЙТІ

8.1. Інформація та всі матеріали Контенту, електронні курси, симулятори клінічного випадку (стандартизованих клінічних випадках, рідкісних та важких клінічних випадках) та інші симулятори (моделювання клінічних ситуацій, симулятори практичних навичок), в тому числі на електронних носіях, аудіо та відеозаписи, доступ до яких наданий Замовнику Виконавцями в рамках цього Договору є об’єктами інтелектуальної власності Виконавців та можуть бути використані виключно для особистого навчання Замовником без права передачі (оплатно чи безоплатно) третім особам.

8.2. Розповсюдження Замовником інформації, вказаної в п.8.1. Договору, шляхом здійснення аудіо/відеозапису, або проведення будь-якого іншого копіювання інформації, є порушенням майнових прав інтелектуальної власності, та передбачає притягнення до відповідальності, визначеної чинним законодавством України.

8.3. Не вважається розповсюдженням інформації надання посилань на Сайт, електронні курси, симулятори клінічних випадків (стандартизовані клінічні випадки, рідкісні клінічні випадки) та інші симулятори (моделювання клінічних ситуацій, симулятори практичних навичок), розповсюдження посилань на Контент у соціальних мережах, мессенджерах, форумах тощо, з вказівкою на належність інформації Виконавцям та без розкриття навчальних матеріалів, що є складовими електронних курсів та симуляторів.

8.4. В коментарях або в чатах на Сайті заборонено здійснювати публікацію наступної інформації: недостовірної, неправдивої інформації щодо Виконавців або отриманих Послуг, інформації що розпалює міжнаціональні конфлікти, містить нецензурні вислови або іншим чином ображає інших замовників або Виконавців, інформації яка не стосується тематики Послуг, рекламної інформації.

8.5. Замовнику заборонено здійснювати передачу паролей та логіну, які були створенні ним для отримання Послуг, третім особам.

8.6. В разі порушення умов п.8.1., п.8.5.-8.6. Договору кожен Виконавець має право достроково розірвати Договір в односторонньому порядку, без повернення грошових коштів Замовника припинити надання Послуг та закрити доступ Замовника до навчальних матеріалів.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Виконавці та Замовник несуть відповідальність за порушення умов цього Договору відповідно до цього Договору та чинного законодавства України.

9.2. Якщо Замовник з будь-яких обставин, які не залежать від жодного з Виконавців, не отримує Послуги у встановлені Договором строки, Послуги вважаються наданими належним чином.

9.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), а саме: загрози війни, збройних конфліктів загальнодержавного та (або) локального характеру, або серйозної погрози такого конфлікту, оголошеної та неоголошеної війни, та застосування у зв’язку з цим військових та/або правоохоронних дій, громадської демонстрації, блокади, страйків, протиправних дії третіх осіб, пожежи, вибуху, тривалої перерви в роботі транспорту, регламентованої умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, а також обставин викликаних винятковими погодними умовами і стихійним лихом (епідемія, повеней, землетрусів тощо), незаконними діями державних органів та їх посадових осіб, інших подій надзвичайного характеру, що виникли після укладення цього Договору, які Сторона не могла ні передбачити, ні запобігти розумними заходами.

9.4. Всі суперечки по Договору між Виконавцями і Замовником вирішуються шляхом переговорів, строк направлення претензії та відповіді на неї – один місяць, окрім строку претензій, передбачених п.4.8.-4.9. Договору, а в разі недосягнення згоди — в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

10. ПОЛІТИКА ВІДМОВИ ВІД ПОСЛУГ.

10.1. Відмова Замовника від Договору можлива протягом доби з дати Акцепту (оплати) за умови, якщо доступ до Контенту Послуг не відкривався, Замовник не заходив до особистого кабінету за отриманим доступом та не отримував Контент Послуг  засобами електронного зв’язку та не користувався доступом до наданих навчальних матеріалів.

10.2. Замовник не має права відмовитися від Договору в односторонньому порядку після отримання Послуг. Кошти, сплачені на користь кожного з Виконавців, не підлягають поверненню у випадку такої односторонньої відмови.

10.3. Повернення коштів у разі відмови від Договору (п.10.1)  здійснюється в розмірі 100% вартості Послуг, за умови, якщо доступ до Контенту Послуг не відкривався, Замовник не заходив до особистого кабінету за отриманим доступом та не отримував Контент послуг засобами електронного зв’язку та не користувався доступом до наданих навчальних матеріалів.

10.4. Повернення грошових коштів, що надійшли в рахунок оплати Послуг, проводиться за письмовою заявою Замовника на електронну пошту одного з Виконавця, вказану в розділі 12 цього Договору. У заяві про повернення повинні бути викладені причини, через які Замовник вимагає повернути кошти, реквізити для переказу грошових коштів (з яких здійснювалась оплата) і прикладені копія документа, що посвідчує особу Замовника та копію документа про оплату Послуг.

10.5. Умови повернення грошових коштів:

1) заяву про повернення коштів направлено Виконавцю у строк, визначений в п. 10.1 цієї статті;

2) Замовник надав інформацію в повному обсязі в порядку, визначеному в п.10.4.  При відсутності одного або декількох зазначених у цьому пункті умов кожен Виконавець має право відмовити в задоволенні вимоги Замовника.

10.6. Рішення про повернення коштів або про відмову в поверненні коштів приймається Виконавцем, якому було направлено заяву про повернення, протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання таким Виконавцем письмової заяви Замовника.

10.7. Якщо Заява про відмову від Договору подана Замовником з порушенням строку, визначеного в п.10.1, або після початку надання Послуг, Виконавець, який отримав таку заяву, самостійно та добровільно  приймає рішення про повернення оплати. Конкретна сума повернення визначатиметься пропорційно до вартості наданих Послуг з урахуванням додаткових витрат щодо повернення оплати (банківська комісія, курсової різниці, комісії фінансових посередників, вартості направленого Замовнику Контенту Послуг) та штрафу в розмірі до 50% від вартості Послуг в рахунок відшкодування збитків від односторонньої відмови від Договору з боку Замовника.

10.8. Сторони не мають права на розірвання Договору в односторонньому порядку, крім  випадків передбачених чинним законодавством та цим Договором.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Договір набуває чинності з моменту Акцепту, здійсненого в порядку, визначеному в. 3.4. Договору, і діє протягом усього терміну отримання Послуг,  або до моменту розірвання Договору на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

11.2. Визнання недійсними окремих пунктів Договору не тягне недійсність всього Договору. 

11.3. Протягом дії Договору, Виконавці мають право вносити зміни в Договір, з попереднім попередженням Замовника, такі зміни які вступають в силу протягом 5 днів з моменту оприлюднення Сайті. Виконавці завчасно повідомляють Замовника про зміни (за 5 робочих днів до набрання ними чинності) засобами електронного зв’язку, наданих при реєстрації. Вважається, що Замовник погодився із змінами, якщо протягом 3 робочих днів на електронну пошту одного з Виконавців, визначену в розділі 12 цього Договору, не прийшло письмове заперечення від Замовника.

11.4. У разі зміни контактних даних Замовника протягом дії Договору він зобов’язаний внести відповідні зміни до особистого кабінету на Сайті.

11.5. Всі документи отримані по каналах зв’язку, визначених в розділі 12 цього Договору та зазначених Замовником при реєстрації, мають юридичну силу для Сторін Договору.

12.РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦІВ ТА КАНАЛИ ЗВ’ЯЗКУ:

12.1. Виконавець-1:

ТОВ «МЕДИК ІНФОРМ ГРУП»

Юридична адреса : 61058, м. Харків, вул. Чичибабіна, 7, 

Код ЄДРПОУ: 43725974

Канали зв’язку: Е-mail: [email protected]

Тел:+38096-003-911-7

12.2. Виконавець-2:

ФОП Лопін Дмитро Олександрович

РНОКПП 3151406311

Місцезнаходження: 61082, м. Харків, пр-т Петра Григоренка 5/1, кв. 35

Канали зв’язку: Е-mail: [email protected]

Тел:+38096-003-911-7

Поділитися:

Інформація на сайті
представлена для медичних працівників.
Будь ласка, підтвердіть, що Ви лікар.

Реєструйся та отримай подарунок!

Реєстрація користувачів  • Використовуйте тільки латиницю і цифри. Нікнейм буде відображуватися іншим користувачам платформи у якості Вашого нікнейму.

  • Strength indicator

    Пароль не менше 12 символів, літери верхнього та нижнього регистрів, числа та символи накшталт ! " ? $ ^ &
  • Розпочинайте введення номеру з коду держави у форматі +380