Рекомендації з профілактики серцево-судинних захворювань в клінічній практиці, ESC 2021

Захворюваність та смертність від атеросклеротичних серцево-судинних (СС) захворювань (AСССЗ) знижуються у багатьох країнах Європи, але це все ще є основною причиною захворюваності та смертності. Протягом останніх кількох десятиліть були виявлені основні фактори ризику AСССЗ. Найважливіший спосіб запобігти АCССЗ – це дотримання здорового способу життя протягом усього життя, особливо виключення куріння. Було розроблено ефективне та безпечне лікування факторів ризику, і більшість препаратів зараз є доступними. Тим не менш, поширеність нездорового способу життя все ще висока, а фактори ризику АСССЗ часто погано медикаментозно контролюються, навіть у пацієнтів з високим (залишковим) ризиком серцево-судинних захворювань.

Визначення


Нові рекомендації щодо профілактики ССЗ у клінічній практиці зосереджуються переважно, але не виключно, на факторах ризику, класифікації ризиків та профілактиці АСССЗ.

Рекомендації щодо профілактики АСССЗ підтримують спільне прийняття рішень пацієнтом та його лікарем на основі індивідуальних особливостей пацієнта. Рекомендовано проведення оцінки ризику серцево-судинних захворювань не тільки у здорових людей, але й у літніх людей, а також у пацієнтів із встановленим АСССЗ або цукровим діабетом (ЦД), що дає інформацію про бажане індивідуальне втручання на індивідуальному рівні.

Цілі лікування можна індивідуалізувати шляхом поетапного підходу. “Залишковий” ризик серцево -судинних захворювань визначається як ризик, оцінений після початкових змін способу життя та лікування факторів ризику, і переважно використовується у пацієнтів із встановленим АСССЗ. Для молодших, здавалося б, здорових суб’єктів існують оцінки ризику серцево-судинних захворювань, які підтверджують рішення щодо лікування, замінюючи 10-річні алгоритми ризику, які послідовно оцінюють низький 10-річний ризик навіть за наявності високих рівнів факторів ризику. В старіючому населенні рішення про лікування вимагають специфічної оцінки ризику серцево-судинних захворювань, в якій враховуються конкурентні ризики, не пов’язані з серцево-судинними захворюваннями, а також специфічні міркування щодо холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) та артеріального тиску (АТ). Оцінка користі протягом життя для окремих пацієнтів від відмови від куріння, зниження рівня ЛПНЩ та зниження артеріального тиску дає можливість легко і зрозуміло повідомити про користь лікування. Індивідуальні рішення щодо лікування з використанням оцінки ризику серцево-судинних захворювань та поетапного підходу до лікування є більш складним, ніж загальна універсальна стратегія профілактики, але відображає різноманітність пацієнтів та характеристик пацієнтів у клінічній практиці.

Щодо контролю ХС-ЛПНЩ, АТ та глікемії у пацієнтів із ЦД, то цілі залишаються такими, як рекомендовано в останніх Рекомендаціях Європейського товариства кардіологів (ESC). Ці рекомендації щодо профілактики пропонують новий, поетапний підхід до інтенсифікації лікування в якості інструменту, щоб допомогти лікарям і пацієнтам досягти цих цілей відповідно до профілю пацієнта та його уподобань.

Запобігання АСССЗ потребує інтегрованого міждисциплінарного підходу, що включає поєднання кількох дисциплін та галузей знань.

Що нового?

Нові рекомендації підсумовано у таблицях:

Відмінності у порівнянні з попередніми настановами:

Агоністи рецепторів ГПП-1  – Агоністи рецепторів глюкагоноподібного пептиду-1; АСССЗ – атеросклеротичне серцево-судинне захворювання; АТ – артеріальний тиск; ДАТ – діастолічний артеріальний тиск; ІХС – ішемічна хвороба серця; іНЗКТГ-2 – Інгібітори натрій-залежного ко-транспортера глюкози-2; САТ – систолічний артеріальний тиск; ХЗН –хронічне захворювання нирок; СН – серцева недостатність; ССС– серцево-судинна система; ЦД – цукровий діабет; ФВ ЛШ – фракція викиду лівого шлуночку.

У кого слід визначати серцево-судинний ризик?

Оцінка ризику ССЗ або скринінг можуть проводитися опортуністично або систематично. Опортуністичний скринінг означає скринінг без заздалегідь визначеної стратегії, який проводиться, коли людина потрапляє у поле зору лікаря з будь-якої іншої причини. Систематичне обстеження можна проводити у загальній популяції як частину офіційної програми обстеження, з викликом пацієнтів, або у цільових субпопуляціях, таких як суб’єкти із ЦД 2 типу, або сімейний анамнез передчасного ССЗ. Систематичне обстеження призводить до поліпшення факторів ризику, але не впливає на розвиток ускладнень серцево-судинних захворювань.

Систематична оцінка ризику серцево-судинних захворювань у загальній популяції (дорослі чоловіки> 40 та жінки> 50 років) без відомих факторів ризику серцево-судинних захворювань виявляється неефективною для зменшення судинних подій та передчасної смерті, принаймні при короткостроковому спостереженні, але збільшує ефективність виявлення факторів ризику серцево-судинних захворювань. Оцінка ризику не є разовою подією; його слід повторювати, наприклад, кожні 5 років, хоча немає емпіричних даних для встановлення орієнтованих інтервалів.

РекомендаціяКлас, рівень
Систематична оцінка ризику серцево-судинних захворювань рекомендується людям з будь-якими великими факторами ризику ССЗ (тобто сімейний анамнез передчасного ССЗ, сімейна гіперхолестеринемія, такі фактори ризику ССЗ як куріння, артеріальні гіпертонія, ЦД, підвищений рівень ліпідів, ожиріння або супутні захворювання, що збільшують ризик серцево-судинних захворювань)  I C  
В загальній популяції у чоловіків віком > 40 років та у жінок> 50 років або в постменопаузі без відомих факторів ризику може бути розглянута  систематична або опортуністична оцінка ризику серцево-судинних захворюваньIIb C
У тих осіб, які перенесли оцінку ризику ССЗ в контексті опортуністичних скринінгів, може бути розглянутий повтор скринінгу через 5 років (або раніше, якщо ризик був близький до порогів лікування)IIb C  
Опортуністичний скринінг АТ слід розглядати у дорослих осіб з групи ризику розвитку гіпертонії, наприклад, тих, у кого надмірна вага або відомий сімейний анамнез гіпертоніїIIa B  
Систематична оцінка ризику ССЗ у чоловіків віком <40 років та жінок <50 років з відомими факторами ризику серцево-судинних захворювань не рекомендується  III, С

Фактори ризику розвитку атеросклеротичного серцево-судинного захворювання

Основними причинними та модифікованими факторами ризику АСССЗ є ліпопротеїни, що містять аполіпопротеїн-В крові [з яких найбільш поширені ліпопротеїни низької щільності (ЛПНЩ)], високий АТ, куріння та ЦД. Іншим важливим фактором ризику є ожиріння, яке збільшує ризик серцево-судинних захворювань, як за рахунок основних загальноприйнятих факторів ризику, так і за рахунок інших механізмів. На додаток до них, існує багато інших факторів ризику та клінічних станів, що сприяють розвитку АСССЗ.

Класифікація ризику серцево-судинних захворювань

Проведення стратифікації пацієнтів з визначенням тих пацієнтів, які отримають найбільшу користь від лікування факторів ризику АСССЗ, є основним у профілактиці АСССЗ. Загалом, чим вище абсолютний ризик серцево-судинних захворювань, тим вище абсолютна користь від лікування факторів ризику. З огляду на це, оцінка ризику серцево-судинних захворювань залишається наріжним каменем цих керівних принципів.

Вік є основним фактором ризику серцево-судинних захворювань. Жінки віком до 50 років та чоловіки віком до 40 років майже завжди мають низький 10-річний ризик серцево-судинних захворювань, але можуть мати несприятливі модифіковані фактори ризику, які різко збільшують їх довгостроковий ризик серцево-судинних захворювань. І навпаки, чоловіки старше 65 років та жінки старше 75 років майже завжди мають високий 10-річний ризик серцево-судинних захворювань. Лише у віці від 55 до 75 років у жінок та 40 до 65 років у чоловіків 10-річний ризик серцево-судинних захворювань змінюється навколо загальноприйнятих порогів втручання. Вікові категорії <50, 50–69 та ≥70 років слід використовувати зі здоровим глуздом та гнучкістю. Для чоловіків і жінок можуть розглядатися різні вікові діапазони, які можуть відрізнятися залежно від географічного регіону. Слід також враховувати невизначеність щодо оцінки ризику.

Ризик серцево-судинних захворювань також можна оцінити у пацієнтів із ЦД 2 типу та у пацієнтів із встановленим АСССЗ. Популяції або групи пацієнтів, у яких необхідно враховувати ризик серцево-судинних захворювань, узагальнено та представлено у таблиці. Оцінка ризику ССЗ доступна для різних груп пацієнтів та дає можливість оцінити користь протягом усього життя від таких профілактичних заходів, як відмова від куріння, зниження ліпідів та лікування АТ.

Таблиця. Категорії пацієнтів та ризик серцево-судинних захворювань.

Категорія пацієнтівПідгрупаКатегорії ризикуОцінка ризику ССЗ та користі від терапії
Практично здорові особи   
Особи без встановленого АСССЗ, цукрового діабету, ХЗН, сімейної гіперхолестеринемії< 50 роківВід низького – до високого ризику10-річна оцінка ризику серцево-судинних захворювань (SCORE 2). Оцінка ризику та користі протягом життя для лікування факторів ризику (наприклад, за моделлю LIFE-CVD) для полегшення комунікації щодо ризику ССЗ та переваг лікування
 50-69 роківВід низького – до дуже високого ризику10-річна оцінка ризику серцево-судинних захворювань (SCORE 2). Оцінка користі протягом життя для лікування факторів ризику (наприклад, за моделлю LIFE-CVD) для полегшення комунікації щодо переваг лікування
 ≥ 70 роківВід низького – до дуже високого ризику10-річна оцінка ризику серцево-судинних захворювань (SCORE 2). Оцінка користі протягом життя для лікування факторів ризику (наприклад, за моделлю LIFE-CVD) для полегшення комунікації щодо переваг лікування
Пацієнти з ХЗН   
ХЗН без діабета або СГПомірна ХЗН (ШКФ 30-44 мл/хв/1,73 м2 та АКВ <30 АБО
ШКФ 45-59 мл/хв/1,73 м2 та АКВ 30-300 АБО
ШКФ ≥60мл/хв/1,73 м2 та АКВ > 300)
Високий ризикН/З
 Важка ХЗН (ШКФ R <30 мл/хв/1,73 м2 АБО
ШКФ 30-44 мл/хв/1,73 м2 та АКВ> 30)
Дуже високий ризикН/З
Сімейна гіперхолестеринемія   
Пов’язана з помітно підвищеним рівнем холестеринуН/ЗВисокий ризикН/З
Пацієнти з цукровим діабетом 2 типу   
Пацієнтів з ЦД 1 типу старше 40 років також необхідно класифікувати відповідно до цих критеріївПацієнти з добре контрольованим короткочасним ЦД (наприклад <10 років), без ознак ПОМ та без додаткових факторів АСССЗПомірний ризикН/З
 Пацієнти з ЦД без АСССЗ та/або тяжким ПОМ та не відповідають критеріям помірного ризикуВисокий ризикОцінка залишкового 10-річного ризику ССЗ після загальних профілактичних цілей (наприклад, за шкалою ризику ADVANCE або за моделлю DIAL). Розгляньте оцінку ризику ССЗ та користі від лікування факторів ризику протягом життя (наприклад, модель DIAL)
 Пацієнти з ЦД із встановленим АСССЗ та/або тяжким перебігом ПОМ
• ШКФ <45 мл/хв/1,73 м2 незалежно від альбуміну
• ШКФ 45-59 мл/хв/1,73 м2 та мікроальбумінурія (АКВ 30-300 мг/г
• Протеїнурія (АКВ > 300 мг) • Наявність мікросудинних захворювань принаймні у 3 різних місцях (наприклад, мікроальбумінурія плюс ретинопатія плюс нейропатія)
Дуже високий ризикОцінка залишкового 10-річного ризику ССЗ після загальних профілактичних цілей (наприклад, за оцінкою ризику SMART для встановленого ССЗ або за шкалою ризику ADVANCE або за моделлю DIAL). Розгляньте оцінку ризику ССЗ та користі від лікування факторів ризику протягом життя (наприклад, модель DIAL)
Пацієнти з встановленим АСССЗ   
Задокументоване АСССЗ, клінічне або однозначне при візуалізації. Задокументоване клінічне АСССЗ включає попередні ГІМ, ГКС, коронарну реваскуляризацію та інші процедури артеріальної реваскуляризації, інсульт та ТІА, аневризму аорти та ЗПА. АСССЗ, однозначно задокументоване при візуалізації, включає бляшку при коронарографії або УЗД сонних артерій або при КТА. Воно НЕ включає деяке збільшення параметрів безперервної візуалізації, таких як інтима-медійна товщина сонної артеріїН/ЗДуже високий ризикОцінка залишкового ризику ССЗ після досягнення загальних цілей профілактики (наприклад, 10-річний ризик за оцінкою SMART для пацієнтів із встановленим ССЗ або 1- або 2-річний ризик за шкалою ризику EUROASPIRE для пацієнтів з ІХС). Розгляньте оцінку ризику ССЗ та користі від лікування факторів ризику протягом життя (наприклад, модель SMART-REACH; або модель DIAL, якщо цукровий діабет)

АКВ = відношення альбуміну до креатиніну (для перетворення мг/г у мг/ммоль: поділити на 10); ГКС = гострий коронарний синдром; ГІМ = гострий інфаркт міокарда; АСССЗ = атеросклеротичне серцево-судинне захворювання; ХЗН = хронічне захворювання нирок; КТА = комп’ютерна томографічна ангіографія; СС = серцево-судинні; ССЗ = серцево-судинні захворювання; ЦД = цукровий діабет; СГ = сімейна гіперхолестеринемія; ШКФ = розрахункова швидкість клубочкової фільтрації; ТСІ = товщина середовища інтими; Н/З = не застосовується; ЗПА = захворювання периферичних артерій; ЗАЗЗ = Зменшення атеротромбозу для збереження здоров’я; САТ = систолічний артеріальний тиск; SCORE = Систематична оцінка коронарного ризику (Systematic Coronary Risk Estimation); ВПАХ = Вторинні прояви артеріальної хвороби; ТІА = транзиторна ішемічна атака; ПОМ = пошкодження органів-мішеней

Оцінка ризику та користі протягом усього життя може бути використана для спілкування у спільному процесі прийняття рішень разом з урахуванням супутніх захворювань, загального стану пацієнта, уподобань пацієнтів щодо ініціювання (КРОК 1) та посилення (КРОК 2) лікування факторів ризику (Малюнок).

Малюнок. Приклад поетапного підходу до стратифікації ризиків та варіантів лікування.
АСССЗ = атеросклеротичне серцево-судинне захворювання; ХЗН = хронічне захворювання нирок; ЦД = цукровий діабет; СГ = сімейна гіперхолестеринемія; ПОМ = пошкодження (ураження) органа-мішені

В даних клінічних настановах запропоновано поетапний підхід до інтенсифікації лікування як інструменту, який допоможе лікарям та пацієнтам досягти цих цілей таким чином, щоб це відповідало профілям пацієнта та його уподобанням. Цей принцип поетапного підходу не є концептуально новим, а скоріше відображає звичайну клінічну практику, в якій починаються, а потім посилюються стратегії лікування, як частина спільного процесу прийняття рішень, що залучає медичних фахівців та пацієнтів.

Поетапний підхід починається з цілей профілактики для всіх, незалежно від ризику ССЗ. Після цього відбувається стратифікація ризику ССЗ та обговорення потенційних переваг лікування з пацієнтом. Якщо лікування розпочато, його ефект слід оцінити, а подальшу інтенсифікацію лікування для досягнення кінцевих цілей щодо факторів ризику слід враховувати у всіх пацієнтів, беручи до уваги додаткові переваги, супутні захворювання та загальний стан пацієнта, які мають збігатися з уподобаннями пацієнтів у спільному процесі прийняття рішення.

У хворих на ЦД дослідження показали користь поетапного підходу до інтенсифікації лікування. Продемонстровано досягнення цілей лікування при використанні поетапного підходу, меншу кількість побічних ефектів та значно вищу задоволеність пацієнтів. У нових рекомендаціях наголошено, що припинення оцінки цілей лікування та/або регулярного лікування після першого кроку є недоречним. Кінцеві цілі інтенсифікації лікування, що ґрунтуються на фактах, є оптимальними з точки зору зниження ризику серцево-судинних захворювань і їх слід враховувати у всіх пацієнтів.

В даних клінічних настановах для оцінки ризику також були запропоновані Шкали SCORE2 та SCORE2-OP для визначення серцево-судинного ризику

Переведення ризику серцево-судинних захворювань на пороги лікування

Хоча жоден поріг ризику не є загальноприйнятим, інтенсивність лікування повинна зростати зі збільшенням ризику серцево-судинних захворювань. В окремих випадках, однак, нижчий поріг загального ризику серцево-судинних захворювань не виключає лікування факторів ризику. І навпаки, відсутність порогу загального ризику серцево-судинних захворювань передбачає «обов’язкове» лікування. В усьому діапазоні ризику серцево-судинних захворювань рішення про початок втручання залишається питанням індивідуального розгляду і спільного прийняття рішення пацієнта і лікаря В загалом рекомендації щодо лікування факторів ризику ґрунтуються на категоріях ризику серцево-судинних захворювань («від низького до помірного», «високий» та «дуже високий»).

Категорії ризику не мають «автоматично» розглядатися як рекомендації щодо початку медикаментозного лікування. У всіх вікових групах мають враховуватися модифікація факторів ризику, ризик серцево-судинних захворювань протягом усього життя, користь від лікування, супутні захворювання, загальний стан здоров’я і уподобання пацієнта при прийнятті рішення щодо початку медикаментозного лікування.

Таблиця. Категорії ризику серцево-судинних захворювань на основі оцінки по SCORE2 та SCORE2-OP у практично здорових людей відповідно до віку

 < 50 років50-69 років≥ 70 роківa
Низький або помірний ризик серцево-судинних захворювань: лікування факторів ризику, як правило, не рекомендується< 2,5%< 5%< 7,5%
Високий ризик серцево -судинних захворювань: слід розглянути можливість лікування факторів ризику2,5 до < 7,5%5 до < 10%7,5 до < 15%
Дуже високий ризик серцево-судинних захворювань: зазвичай рекомендується лікування факторів ризикуa≥ 7,5%≥ 10%≥ 15%

a – У очевидно здорових людей віком > 70 років рекомендація щодо лікування гіполіпідемічними препаратами відноситься до класу IIb («може розглядатися»)

Оцінка ризику та лікування факторів ризику у практично здорових осіб віком 50–69 років

Всім рекомендовані відмова від куріння, дотримання рекомендацій щодо здорового способу життя та САТ <160 мм рт.ст.

 • 10-річний ризик серцево-судинних захворювань (смертельні та несмертельні ускладнення АСССЗ) ≥10% зазвичай вважається «дуже високим ризиком», і таким пацієнтам рекомендується лікування факторів ризику серцево-судинних захворювань.
 • 10-річний ризик серцево-судинних захворювань від 5 до <10% вважається “високим ризиком”, і слід розглянути можливість лікування факторів ризику, модифікацію факторів ризику серцево-судинних захворювань, ризику протягом життя та переваг лікування (у регіонах з низьким та помірним ризиком) та врахуванням уподобань пацієнта.
 • 10-річний ризик серцево-судинних захворювань <5% вважається «низьким та помірним ризиком» і, як правило, не потребує лікування факторів ризику, якщо тільки один або кілька факторів ризику не збільшують ризик або прогнозований ризик протягом життя та користь лікування вважається значною.

Малюнок. Блок-схема ризику серцево-судинних захворювань та лікування факторів ризику у практично здорових осіб.

Оцінка ризику та оцінка лікування факторів ризику у практично здорових людей віком ≥70 років


Всім рекомендовані відмова від куріння, дотримання рекомендацій щодо здорового способу життя та САТ <160 мм рт.ст.

Вік є домінуючим фактором ризику серцево-судинних захворювань, і приблизно 10-річний ризик серцево-судинних захворювань майже у всіх людей ≥70 років перевищує звичайні порогові значення ризику. Крім того, користь від лікування протягом усього життя з точки зору часу, вільного від серцево-судинних захворювань, нижча у літніх людей. Тому пороги ризику серцево-судинних захворювань для лікування факторів ризику вищі у практично здорових людей ≥70 років.

 • 10-річний ризик серцево-судинних захворювань> 15%, як правило, вважається «дуже високим ризиком», і рекомендується лікування факторів ризику АСССЗ (рекомендація щодо лікування, що знижує рівень ліпідів у явно здорових людей ≥70 років, відноситься до класу IIb – “може розглядається”).
 • 10-річний ризик серцево-судинних захворювань від 7,5 до <15% вважається «високим ризиком», і лікування факторів ризику слід розглядати у сполученні з модифікацією факторів ризику серцево-судинних захворювань, згального стану пацієнтів, користі протягом життя від лікування (у регіонах з низьким та помірним ризиком, супутніх захворювань, поліфармації та уподобань пацієнтів. Враховуючи суб’єктивну природу багатьох із цих факторів, неможливо визначити жорсткі критерії цих міркувань.
 • 10-річний ризик серцево-судинних захворювань <7,5% вважається «низьким та помірним ризиком» і, як правило, не потребує лікування факторів ризику, тільки якщо один або кілька модифікованих факторів ризику не збільшують ризик або передбачуваний ризик протягом життя та користь від лікування не вважається значною.

Оцінка ризику та лікування факторів ризику у практично здорових людей віком до 50 років


Всім рекомендовані відмова від куріння, дотримання рекомендацій щодо здорового способу життя та САТ <160 мм рт.ст.

10-річний ризик серцево-судинних захворювань у відносно молодих, здавалося б, здорових людей у ​​середньому низький, навіть за наявності високих рівнів факторів ризику, але ризик серцево-судинних захворювань протягом усього життя за цих обставин дуже високий.

 • У практично здорових людей віком <50 років 10-річний ризик серцево-судинних захворювань ≥7,5% зазвичай вважається “дуже високим ризиком”, оскільки цей ризик пов’язаний з високим ризиком протягом усього життя, і рекомендується лікування факторів ризику АСССЗ.
 • 10-річний ризик серцево-судинних захворювань від 2,5 до <7,5% вважається «високим ризиком», і слід розглянути лікування факторів ризику, враховуючи модифікацію факторів ризику серцево-судинних захворювань, ризик протягом життя та переваги лікування (у регіонах з низьким та помірним ризиком), а також вподобання пацієнта.
 • 10-річний ризик серцево-судинних захворювань <2,5% вважається «низьким та помірним ризиком» і, як правило, не потребує медикаментозного лікування факторів ризику, тільки якщо один або кілька факторів ризику не збільшують ризик або прогнозований ризик протягом життя та користь від лікування не вважається значною.

Прогнози ризику серцево-судинних захворювань, а також прогнози користі лікування факторів ризику протягом усього життя, ймовірно, будуть неточними в дуже молодому віці (<40 років). У цьому віці медикаментозне лікування препаратами, що знижують рівень ліпідів та АТ, зазвичай не розглядається, за винятком пацієнтів з сімейною гіперхолестеринемією або специфічними порушеннями АТ. Здоровий спосіб життя, який підтримується протягом усього життя, більш актуальний для дуже молодих.

Оцінка ризику та лікування факторів ризику у пацієнтів із встановленим атеросклеротичним серцево-судинним захворюванням

Пацієнти з клінічно встановленим АСССЗ в середньому мають дуже високий ризик повторних серцево-судинних подій, якщо не проводити корекцію факторів ризику. Тому всім пацієнтам рекомендується відмова від куріння, дотримання здорового способу життя та медикаментозне лікування факторів ризику (КРОК 1). Подальша інтенсифікація лікування факторів ризику шляхом досягнення цілей лікування (КРОК 2) є корисною для більшості пацієнтів і її слід враховувати, беручи до уваги 10-річний ризик серцево-судинних захворювань, супутні захворювання, ризик протягом життя та переваги лікування, загальний стан пацієнта та уподобання пацієнтів мають враховуватись у спільному процесі прийняття рішень (Малюнок).

Малюнок. Блок-схема серцево-судинного ризику та лікування факторів ризику у пацієнтів із встановленим атеросклеротичним серцево-судинним захворюванням.

Очікуване зниження холестерину ліпопротеїнів низької щільності для комбінованої терапії.

ЛікуванняСереднє зниження ЛПНЩ
Статин помірної інтенсивності~ 30 %
Статин високої інтенсивності~ 50 %
Статин високої інтенсивності + езетіміб~ 65 %
Інгібітор PCSK9~ 60 %
Інгібітор PCSK9 + Статин високої інтенсивності~ 75 %
Інгібітор PCSK9 + Статин високої інтенсивності~ 85 %

Цілі лікування для різних категорій пацієнтів

Категорія пацієнтівЦілі профілактики (Крок 1)Посилена/додаткова ціль профілактикиa (Крок 2)
Практично здорові людиДля АТ та ліпідів: початок медикаментозного лікування на основі оцінки ризику серцево-судинних захворювань або САТ > 160 мм рт.ст. 
< 50 роківВідмова від куріння та оптимізація способу життя
САТ <140 до 130 мм рт. ст., якщо переноситьсяb
ЛПНЩ <2,6 ммоль/л (100 мг/дл)
САТ <130 мм рт.ст., якщо переноситьсяb
ХС-ЛПНЩ <1,8 ммоль/л (70 мг/дл) та зниження ≥50% у пацієнтів з високим ризиком
ХС-ЛПНЩ <1,4 ммоль/л (55 мг/дл) та ≥50% зниження у пацієнтів з дуже високим ризиком
50-69 роківВідмова від куріння та оптимізація способу життя
САТ <140 до 130 мм рт. ст., якщо переноситьсяb
ЛПНЩ <2,6 ммоль/л (100 мг/дл)
САТ <130 мм рт.ст., якщо переноситьсяb
ХС-ЛПНЩ <1,8 ммоль/л (70 мг/дл) та зниження ≥50% у пацієнтів з високим ризиком
ХС-ЛПНЩ <1,4 ммоль/л (55 мг/дл) та ≥50% зниження у пацієнтів з дуже високим ризиком
≥ 70 роківВідмова від куріння та оптимізація способу життя
САТ <140 мм рт.ст., якщо переноситьсяb
ЛПНЩ <2,6 ммоль/л (100 мг/дл)
Контроль факторів ризику для пацієнтів віком ≥70 років
Пацієнти з ХЗНВідмова від куріння та оптимізація способу життя
САТ <140 до 130 мм рт.ст., якщо переноситьсяb
ХС ЛПНЩ <2,6 ммоль/л (100 мг/дл) та ≥50% зниження ХС ЛПНЩ
Інакше згідно з анамнезом АСССЗ та ЦД
ХС-ЛПНЩ <1,8 ммоль/л (70 мг/дл) у пацієнтів з високим ризиком і <1,4 ммоль/л (55 мг/дл) у пацієнтів з дуже високим ризиком
Цільовий діапазон лікування офісного ДАТ <80 мм рт.ст.
Пацієнти з СГВідмова від куріння та оптимізація способу життя
САТ <140 до 130 мм рт.ст., якщо переноситьсяb
ХС ЛПНЩ <2,6 ммоль/л (100 мг/дл) та ≥50% зниження ХС ЛПНЩ
ХС-ЛПНЩ <1,8 ммоль/л (70 мг/дл) у пацієнтів з високим ризиком і <1,4 ммоль/л (55 мг/дл) у пацієнтів з дуже високим ризиком
Пацієнти з ЦД 2-го типу  
Добре контрольований короткотривалий ЦД (наприклад, <10 років), без ознак ПОМ та без додаткових факторів ризику АСССЗВідмова від куріння та оптимізація способу життя 
Без встановленого АСССЗ або важкого ПОМВідмова від куріння та оптимізація способу життя
САТ <140 до 130 мм рт.ст., якщо переноситьсяb
ЛПНЩ <2,6 ммоль/л (100 мг/дл)
HbA1c <53 ммоль/моль (7,0%)
САТ <130 мм рт.ст., якщо переноситьсяb
ХС-ЛПНЩ <1,8 ммоль/л (70 мг/дл) і зниження ≥50%
іНЗКТГ-2 або агоніст ГПП-1
З встановленим АСССЗ та/або важким ПОМВідмова від куріння та оптимізація способу життя
САТ <140 до 130 мм рт.ст., якщо переноситьсяb
ХС-ЛПНЩ <1,8 ммоль/л (70 мг/дл)
HbA1c <64 ммоль/моль (8,0%)
іНЗКТГ-2 або агоніст рецепторів ГПП-1 ССЗ: антиагрегантна терапія
САТ <130 мм рт.ст., якщо переноситьсяb
ХС-ЛПНЩ <1,4 ммоль/л (55 мг/дл) і зниження ≥50%
іНЗКТГ-2 або агоніст рецепторів ГПП-1, якщо ще не включено
Додатково можна розглянути нові плани лікування:
ПАТТ, інгібування подвійного шляху, колхіцин, етиловий ікосапент
Пацієнти з встановленим АСССЗВідмова від куріння та оптимізація способу життя
САТ <140 до 130 мм рт.ст., якщо переноситьсяb
Інтенсивна пероральна гіполіпідемічна терапія, спрямована на зниження ≥50% ХС ЛПНЩ і ХС ЛПНЩ <1,8 ммоль/л (70 мг/дл)
Антиагрегантна терапія
САТ <130 мм рт.ст., якщо переноситьсяb
ЛПНЩ <1,4 ммоль/л (55 мг/дл)
Додатково можна розглянути нові плани лікування:
ПАТТ, інгібування подвійного шляху, колхіцин, етиловий ікосапент тощо

АСССЗ = атеросклеротичне серцево-судинне захворювання; АТ = артеріальний тиск; ХЗН = хронічне захворювання нирок; ССЗ = серцево -судинні захворювання; ПАТТ = подвійна антитромбоцетарна терапія; ДАТ = діастолічний артеріальний тиск; ЦД = цукровий діабет; EAS = Європейське товариство атеросклерозу (European Atherosclerosis Society); ESC = Європейське товариство кардіологів (European Society of Cardiology); СГ = сімейна гіперхолестеринемія; Агоністи рецепторів ГПП-1  – Агоністи рецепторів глюкагоноподібного пептиду-1; HbA1c = глікований гемоглобін; ХС ЛПНЩ = холестерин ліпопротеїнів низької щільності; САТ = систолічний артеріальний тиск (офісний); іНЗКТГ-2 – Інгібітори натрій-залежного ко-транспортера глюкози-2; ПОМ = пошкодження органа-мішені.
а – Залежно від 10-річного (залишкового) ризику та/або передбачуваної користі протягом життя, супутніх захворювань та уподобань пацієнта. Рівні доказів посилення цілей різняться, Для ХЗН та СГ цілі ХС ЛПНЩ взяті з Керівних принципів ESC/EAS 2019 щодо лікування дисліпідемій.
b – Цільовий діапазон лікування офісного ДАТ <80 мм рт. ст.

Рекомендовані цільові діапазони артеріального тиску

Першим кроком у всіх групах є зниження систолічного артеріального тиску до <140 мм рт.ст. Наступні оптимальні цілі перераховані нижче.

ІХС = ішемічна хвороба серця; ХЗН = хронічне захворювання нирок; ДАТ = діастолічний артеріальний тиск; ЦД = цукровий діабет; САТ = систолічний артеріальний тиск; ТІА = транзиторна ішемічна атака.


Дана стаття має ознайомлювальний характер. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я. Застосування будь-яких препаратів, що згадані в даній статті, можливе лише за призначенням та наглядом лікаря.

Читати також:


Джерело:
Frank L J Visseren, François Mach, Yvo M Smulders, David Carballo, Konstantinos C Koskinas, Maria Bäck, Athanase Benetos, Alessandro Biffi, José-Manuel Boavida, Davide Capodanno, Bernard Cosyns, Carolyn Crawford, Constantinos H Davos, Ileana Desormais, Emanuele Di Angelantonio, Oscar H Franco, Sigrun Halvorsen, F D Richard Hobbs, Monika Hollander, Ewa A Jankowska, Matthias Michal, Simona Sacco, Naveed Sattar, Lale Tokgozoglu, Serena Tonstad, Konstantinos P Tsioufis, Ineke van Dis, Isabelle C van Gelder, Christoph Wanner, Bryan Williams, ESC Scientific Document Group, 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: Developed by the Task Force for cardiovascular disease prevention in clinical practice with representatives of the European Society of Cardiology and 12 medical societies With the special contribution of the European Association of Preventive Cardiology (EAPC), European Heart Journal, Volume 42, Issue 34, 7 September 2021, Pages 3227–3337, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab484

Зареєструйтеся на нашому сайті прямо зараз, щоб мати доступ до більшої кількості навчальних матеріалів!

Підписатися на наші сторінки:

Поділитися:

Інформація на сайті
представлена для медичних працівників.
Будь ласка, підтвердіть, що Ви лікар.

Реєструйся та отримай подарунок!

Реєстрація користувачів • Використовуйте тільки латиницю і цифри. Нікнейм буде відображуватися іншим користувачам платформи у якості Вашого нікнейму.

 • Strength indicator

  Пароль не менше 12 символів, літери верхнього та нижнього регистрів, числа та символи накшталт ! " ? $ ^ &
 • Розпочинайте введення номеру з коду держави у форматі +380