Проект КлінКейсКвест «Загальносвітова електронна база сценаріїв клінічних випадків «ClinCaseQuest»»

КлінКейсКвест ClinCaseQuest

Проект «Загальносвітова електронна база сценаріїв клінічних випадків «ClinCaseQuest»» розроблений з метою надання студентам-медикам, парамедикам, інтернам, клінічним ординаторам, лікарям можливості отримувати клінічний досвід в безпечному для пацієнтів віртуальному середовищі шляхом навчання у віртуальних симуляторах клінічних випадків. Даний проект буде забезпечувати поліпшення якості медичної освіти як додипломної, так і післядипломної, що буде сприяти зниженню загальносвітової кількості медичних помилок і сприятиме поліпшенню надання медичної допомоги населенню різних країн світу.

Динамічний розвиток медичних знань, постійне оновлення клінічних рекомендацій, даних доказової медицини вимагають постійного розвитку сучасної медичної системи освіти, що вимагає впровадження нових методів навчання. Впровадження в медичну освіту інтерактивних методів навчання з використанням інформаційно-освітніх веб-технологій може зменшити розрив між теоретичними і практичними знаннями і вміннями.

Передумовами необхідності впровадження в освітній процес інтерактивних сценаріїв клінічних випадків як способу симуляційного навчання є:

 • періодична відсутність тематичних пацієнтів для демонстрації студентам і пов’язана з цим неможливість практичної ілюстрації всього різноманіття клінічних ситуацій;
 • необхідність значного посилення практичного аспекту підготовки майбутніх лікарів, а також якісної післядипломної підготовки при збереженні належного рівня теоретичних знань;
 • необхідність оптимізації традиційних засобів, методів і форм навчання;
 • необхідність якісної візуалізації додаткових методів обстеження;
 • необхідність удосконалення методів контролю знань, використання комп’ютерного тестування і стратегії активного навчання;
 • необхідність впровадження в освітній процес нових інформаційних-освітніх веб-технологій навчання, що підвищують ефективність викладання і навчання.

З правової точки зору до лікарських помилок відносять помилкові дії лікаря при постановці діагнозу або лікуванні хворого, обумовлені станом медичної науки на даному етапі, її розвитку, особливими, несприятливими умовами і обставинами надання медичної допомоги або нестачею лікарського досвіду, вчинені при відсутності усвідомлення небезпеки, без передбачення можливості заподіяння шкоди або при впевненості в запобіганні їй.

Багато сучасних досліджень показали, що навіть у високорозвинених країнах значна частина ускладнень і летальних випадків пов’язана з лікарськими помилками, яким можна було запобігти. В Європі кожен десятий пацієнт – жертва лікарської помилки. За даними Американського інституту медицини, близько 400 тис. смертей у світі щорічно пов’язані з медичними помилками, яких можна було уникнути. З огляду на високу поширеність медичних помилок, проблема їх запобігання при наданні медичної допомоги хворим набула великого значення, що обумовлює необхідність впровадження симуляційного навчання, віртуальних технологій, що передбачають моделювання різних реалістичних сценаріїв клінічних випадків.

Навчання в симуляційних сценаріях клінічних випадків ще в період отримання медичної освіти надає студентам/лікарям-інтернам можливість самостійно приймати рішення, розвивати клінічне мислення, мислення, засноване на принципах доказової медицини, і виконувати необхідні дії в умовах, наближених до реальних, а також дозволяє поліпшити оволодіння необхідними навичками та їх засвоєння. Відтворення (симуляція) клінічних сценаріїв сприяє формуванню професійних навичок з об’єктивізацією досягнутого рівня майстерності, готовності фахівців до виконання своїх професійних обов’язків у безпечному середовищі для пацієнтів.

Деякі сценарії клінічних випадків починаються з роботи бригади парамедиків на місці випадку, надання невідкладної допомоги, демонструють особливості транспортування пацієнта в тій чи іншій ситуації в стаціонар.

Даний проект відкриває великі можливості для студентів-медиків отримувати клінічний досвід в безпечному середовищі незалежно від графіка роботи клінік, освітніх установ, імітаційних центрів. Наш проект надає можливість скоротити бар’єр між теоретичними знаннями та практичними навичками. Всі сценарії рецензуються практикуючими лікарями і відповідають міжнародним стандартам надання медичної допомоги. Студентів можуть зацікавити стандартизовані клінічні випадки, симулятори практичних навичок, моделювання клінічних ситуацій. Для поглибленого вивчення в нашій базі також містяться рідкісні і важкі клінічні ситуації.

Лікарі-інтерни отримують можливість поглиблювати свої знання, розвивати клінічне мислення незалежно від роботи клініки, розширювати лікарський кругозір різноманіттям клінічних ситуацій. Ви будете отримувати детальні пояснення і підтримку від лікарів віртуальної клініки, що допоможе Вам уникнути помилок у своїй клінічній практиці, отримавши досвід у віртуальному середовищі лікарів-професіоналів. Інтернів можуть зацікавити не тільки стандартизовані клінічні випадки, симулятори практичних навичок, моделювання клінічних ситуацій, а й рідкісні і важкі клінічні ситуації.

Практикуючі лікарі також можуть підвищувати свою кваліфікацію в базі електронних випадків в рамках безперервної медичної освіти, спираючись на рідкісні і складні клінічні ситуації.

Створення інтерактивних симуляторів клінічних випадків – це нова методика навчання в сфері медичної освіти, заснована на поєднанні теоретичних даних з того чи іншого питання медицини з клінічним випадком, результатами обстеження пацієнта, яка передбачає вибір тактики лікування і обстеження в віртуальному середовищі.

Комп’ютерне симуляційні навчання є невід’ємною складовою імітаційних тренінгів. Впровадження віртуальних моделей пацієнтів в медичну освіту, комп’ютерні симуляційні сценарії клінічних випадків сприяють підвищенню ефективності проблемно-орієнтованого, кейс-методу навчання, за допомогою яких зменшується бар’єр між практичними та теоретичними знаннями, розвивається логічне мислення, засноване на принципах доказової медицини.

Візуалізація навчальної інформації за допомогою комп’ютерних технологій дозволяє вирішити цілий ряд педагогічних завдань, таких як забезпечення інтенсифікації навчання, активізації навчальної та пізнавальної діяльності, формування і розвиток критичного і візуального мислення, зорового сприйняття, образного уявлення знань і навчальних дій, передачі знань і розпізнавання образів. В рамках медичної освіти введення візуальних методів відображення інформації значно підвищує якість підготовки фахівців, сприяє більш глибокому запам’ятовуванню матеріалу, розвитку професійної компетентності і найбільш повно відповідає потребам сучасної медичної освіти і необхідності лікаря в безперервному підвищенні його професійної компетентності.

Загальносвітова електронна база сценаріїв клінічних випадків «ClinCaseQuest» надає наступні переваги для безперервної медичної освіти:

 • отримання лікарського досвіду у віртуальному середовищі;
 • повне занурення в клінічну ситуацію за допомогою симуляторів клінічних випадків і на моделюванні клінічних ситуацій;
 • можливість навчання в рідкісних клінічних випадках і складних клінічних ситуаціях;
 • отримання досвіду без шкоди для пацієнта віртуально;
 • гейміфікація навчання;
 • підвищення мотивації до навчання;
 • висока якість візуалізації додаткових методів обстежень;
 • отримання моментальних коментарів від викладача;
 • проходження сценарію з розгалуженням;
 • залучення в навчання всіх каналів сприйняття інформації – тактильного, звукового, зорового, що забезпечить максимальну ступінь запам’ятовування матеріалу;
 • використання емоцій в навчанні;
 • розвиток клінічного мислення;
 • розвиток мислення, заснованого на принципах доказової медицини;
 • зниження страху і стресу самостійної лікарської діяльності у майбутніх лікарів;
 • відпрацювання навичок до освоєння, повторне проходження складних гілок сценарію;
 • глибоке запам’ятовування теоретичного матеріалу;
 • отримання когнітивних навичок постановки діагнозу, проведення диференціальної діагностики незалежно від режиму роботи клініки і медичної школи;
 • оволодіння методами діагностики і лікування в тій чи іншій ситуації;
 • відпрацювання навичок спілкування за допомогою діалогових тренажерів з пацієнтами, їх родичами, з колегами;
 • об’єктивна оцінка отриманих знань, отримання детальних пояснень і коментарів від викладача;
 • можливість застосовувати теоретичні знання в реальній клінічній практиці.

Принципи проекту “Загальносвітова електронна база сценаріїв клінічних випадків “ClinCaseQuest”:

 • Візуалізація. Більшість сценаріїв клінічних випадків містять якісну візуалізацію додаткових методів досліджень
 • Розгалуження. Більшість сценаріїв клінічних випадків мають нелінійне проходження і розгалужену структуру. Для побудови навчальних сценаріїв використовуються техніки Branching, а також micro Branching.
 • Гейміфікація. Учень відчуває себе учасником сценарію і разом з головними героями вирішує клініко-діагностичні завдання, вибирає тактику лікування.
 • Доказова медицина. Всі сценарії клінічних випадків ґрунтуються на чинних міжнародних клінічних рекомендаціях, даних доказової медицини.

Особливості побудови сценаріїв клінічних випадків:

 • сценарії клінічних випадків носять переважно навчальний характер, завдяки чому реалізується глибоке опрацювання теоретичного і практичного матеріалу;
 • помилки не накопичуються і не переносяться на дебрифінг, так як в сценаріях клінічних випадків здійснюється поетапне опрацювання і робота над помилками в цілях відпрацювання стандартів надання медичної допомоги;
 • сценарії клінічних випадків будуються за допомогою методології “бранчінга” і “множинного послідовного мікробранчінга”.

Підрозділи віртуальної клініки проекту “Загальносвітова електронна база сценаріїв клінічних випадків “ClinCaseQuest”:

 • Амбулаторний прийом електронної бази клінічних випадків. Лікарі електронної бази клінічних випадків “ClinCaseQuest” здійснюють амбулаторний прийом пацієнтів. Проводиться амбулаторна діагностика різних захворювань, які потребують стаціонарного лікування. Лікарі клініки надають високо кваліфіковані рекомендації віртуальним пацієнтам.
 • Стаціонар електронної бази клінічних випадків. До складу електронної клініки загальносвітової електронної бази клінічних випадків “ClinCaseQuest” входять відділення різної спеціалізації, які надають допомогу віртуальним пацієнтам в умовах стаціонару.
 • Відділення інтенсивної терапії. До складу електронної клініки загальносвітової електронної бази клінічних випадків “ClinCaseQuest” входить відділення інтенсивної терапії.
 • Інструментально-діагностичні підрозділи. До складу електронної клініки загальносвітової електронної бази клінічних випадків “ClinCaseQuest” входять інструментально-діагностичні підрозділи (катетерна лабораторія, магнітно-резонансний томограф, підрозділи ультразвукової та функціональної діагностики).
 • Лабораторно-діагностичний підрозділ. До складу електронної клініки загальносвітової електронної бази клінічних випадків “ClinCaseQuest” входить лабораторно-діагностичний підрозділ (клінічна, бактеріологічна лабораторії, ДНК-лабораторія).

Загальносвітова електронна база клінічних випадків «ClinCaseQuest» містить симулятори: стандартизованих пацієнтів (стандартизовані пацієнти); рідкісних клінічних випадків; важких клінічних випадків; складних клінічних випадків; моделювання клінічних ситуацій; інтерактивних клінічних розборів.

Відбувається постійне оновлення «Загальносвітової електронної бази сценаріїв клінічних випадків «ClinCaseQuest»», поповнення новими симуляторами і тренажерами клінічних випадків.

Все ще сумніваєтеся чи вчитися разом з електронною клінікою “ClinCaseQuest”?

 • Відчуваєте страх перед початком самостійної лікарської діяльності?
 • Хочете поглибити свої знання в тому чи іншому питанні?
 • Не знаєте як подолати бар’єр між теоретичними знаннями і реальною клінічною практикою?
 • Хочете прискорити набуття практичного досвіду в безпечному для пацієнтів середовищі?
 • А можливо Вам було б цікаво попрацювати в колективі віртуальної клініки і брати участь у вирішенні складних клініко-діагностичних завдань?
 • Хочете в ігровій формі отримати відповіді на складні питання?

Тоді приєднуйтесь до навчання прямо зараз!

Зареєструйтеся на нашому сайті прямо зараз, щоб мати доступ до більшої кількості навчальних матеріалів!

Підписатися на наші сторінки:

Поділитися:

Інформація на сайті
представлена для медичних працівників.
Будь ласка, підтвердіть, що Ви лікар.

Реєструйся та отримай подарунок!

Реєстрація користувачів • Використовуйте тільки латиницю і цифри. Нікнейм буде відображуватися іншим користувачам платформи у якості Вашого нікнейму.

 • Strength indicator

  Пароль не менше 12 символів, літери верхнього та нижнього регистрів, числа та символи накшталт ! " ? $ ^ &
 • Розпочинайте введення номеру з коду держави у форматі +380